Forum Prywatne Forum NSI
Centrum dowodzenia oddziału NSI
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy  GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

STATUT NSI ( ważne !!! )

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Prywatne Forum NSI Strona Główna -> Forum NSI
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
RafaelionTM
Fleet Admiral
Fleet AdmiralDołączył: 22 Lut 2006
Posty: 289
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 7 razy
Ostrzeżeń: 0/6
Skąd: Nowosielec
Płeć: (m)

PostWysłany: Pią 18:32, 22 Kwi 2016    Temat postu: STATUT NSI ( ważne !!! )

STATUT STOWARZYSZENIA NSI
obowiązujący z dniem 01-05-2016
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie NSI , zwane dalej NSI, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2. NSI zostaje powołane na czas nieokreślony

§ 3. Siedzibą główną NSI jest miejscowość Nowosielec.
Wszystkie jednostki pozamiejscowe podlegają bezpośrednio pod siedzibę główną, której zarząd pełni rolę nadrzędną w rozstrzyganiu sporów i monitorowaniu prawidłowego działania oddziałów terenowych.

§ 4. NSI może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Terenem działania NSI jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów NSI może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6. NSI może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6a. Nazwa oddziału NSI oraz oznaczenia, naszywki i wszelkie projekty graficzne są własnością autorów a używanie ich w ASG, Rekonstrukcjach militarnych, grach komputerowych itp. jest dozwolone wyłącznie za bezpośrednią zgodą autorów.


§ 7. NSI współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8. NSI opiera swoją działalność na zainteresowaniach, pasji i pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może również zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

1: Wynajem serwera do organizowania symulacji pola walki w środowisku gry Arma3
( Sposób funkcjonowania klanu w poszczególnych grach określają odrębne regulaminy)
2: Doskonalenie umiejętności bojowych poprzez organizowanie dobrowolnych treningów, szkoleń, i symulacji.
3: Pogłębianie wiedzy o wojskowości i obronności
4: Organizacja i udział w spotkaniach, zlotach rekonstrukcyjnych. np Olendry, Militariada, Combat Alert itp.
5: Udział w wydarzeniach kulturalnych takich jak.. Pyrkon,
6: Organizacja i czuwanie nad bezpieczeństwem rozgrywek ASG
7: Organizacja aktywnego wypoczynku i turystyki ( Biwaki, wycieczki krajoznawcze - recon itp. )
8: Udział w imprezach charytatywnych ( wolontariat, obsługa imprez,, np.: WOSP, Survival)


§ 9. Celem NSI są zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie:


1) działalności charytatywna;
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7) turystyki i krajoznawstwa;
Cool wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki

§ 10 Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz członków NSI społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele NSI.

§ 11. 1. NSI realizuje swoje cele poprzez:
1).Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych
2).Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
3).Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami NSI.
4).Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
5). Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.
6). Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji
7). Organizowanie zbiórek charytatywnych.
Cool. Organizowanie wolontariatu.
9). Współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim i Gospodarstwem Lasy Państwowe w zakresie ekologii
2. NSI prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie:
1) Obsługi imprez grupowych dla osób niepełnosprawnych.
2) Organizowania rozgrywek w grze Arma3, oraz innych grach komputerowych
3) Tworzenia misji i modyfikacji do grier ( np. Arma 3)

3. NSI prowadzi odpłatną działalność w zakresie:
1) Organizowania i obsługi biwaków, wycieczek i innych imprez w których udział związany jest z koniecznością uzyskania urlopu w miejscu zatrudnienia.
2) Prowadzenie serwisu ASG
3) Handlu odzieżą i akcesoriami biwakowymi, survivalowymi i airsoftowymi.


§ 12. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 14.1. Członkami NSI mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w NIS przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym NSI.

§ 15.l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3.W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16.1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz NSI,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności NSI,
4) korzystać z pomocy i zaplecza NSI w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach NSI z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz NSI,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych NSI,
4) dbania o dobre imię i mienie NSI.

§ 17.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością NSI i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach NSI, zgłaszać do władz NSI wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez NSI zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.
4. Osoba niepełnoletnia może funkcjonować w NSI na prawach Członka Zwyczajnego po pisemnej zgodzie i uiszczeniu opłaty członkowskiej przez osobę fizyczną lub prawną Która tym samym uzyskuje prawa Członka wspierającego.
§ 18.1. Członkiem honorowym NSI może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych NSI.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu NSI.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 19.1. Członkostwo w NSI ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do NSI, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie NSI,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz NSI lub działania na szkodę Stowarzyszenia - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze NSI

§ 20. Władzami NSI są:
1) Walne Zebranie Członków NSI, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd NSI, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21.1. Uchwały władz NSI zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22. 1.W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków

§ 23.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą NSI.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w pierwszym kwartale, raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania NSI,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4) udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu NSI i przeznaczeniu jego majątku,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
Cool nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego NSI,
9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących NSI,

Zarząd NSI

§ 25.1. Zarząd składa się z 5 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§ 26. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością NSI zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie projektów planów działalności NSI i preliminarzy budżetowych (zestawienie przewidywanych wydatków i dochodów ),
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem NSI,
4) występowanie z wnioskami o dotację,
5) ustalania zasad wynagrodzeń pracowników NSI,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
Cool zwoływanie Walnego Zebrania,
9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
10) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności NSI,
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
13) reprezentowanie NSI na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
14) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
15) uchwalanie regulaminu Biura NSI,
16) zatrudnianie pracowników.

§ 27. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 28.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro NSI i jego Kierownika (Dyrektora).
2.Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 29.1. Komisja Rewizyjna jest organem NSI powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

1.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej NSI trwa 3 lata.

§ 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności NSI,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.
§ 32.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach NSI, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz NSI złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

Rozdział V

Majątek NSI i gospodarka finansowa

§ 33.1. Źródłami powstania majątku NSI są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
3) wpływy z działalności statutowej NSI, dochody z własnej działalności, dochody z majątku NSI, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu NSI,
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. W NSI zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem NSI w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy NSI pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 34. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu NSI przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2 i ust. 3).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu NSI Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację NSI. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek NSI, po wypełnieniu jego zobowiązań.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Mjr.MILKMAN
Rear Admiral Lower Half
Rear Admiral Lower HalfDołączył: 02 Cze 2007
Posty: 55
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/6

Płeć: (m)

PostWysłany: Wto 16:47, 26 Kwi 2016    Temat postu:

Sercem zawsze z wami.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Prywatne Forum NSI Strona Główna -> Forum NSI Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Regulamin